Аспирантура сабактары

Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планын жүктөп ал
MAT-639 Айырмалуу тендемелер 3 ( 3 - 0 ) 7 МС
MAT-691 Семинар i 0 ( 0 - 1 ) 10 МС
MAT-692 Семинар ii 0 ( 0 - 1 ) 10 МС
MAT-621 Функционалдык анализ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС
MAT-622 Алгебра 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС
MAT-623 Топология 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС
MAT-624 Интегралдык тендемелер 3 ( 3 - 0 ) 0 ТС
MAT-625 Чыныгы өзгөрмөлуу функциялар теориясы 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС
MAT-626 Жеке туундулуу дифференциалдык тендемелер 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС
MAT-627 Сандык анализ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС
MAT-628 Риман геометриясы 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС
MAT-629 Кадимки дифференциялдык тендемелер жана оптималдык масе 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС
MAT-630 Жеке тундулуу дифференциалдык тендемелердин сандык чыга 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС
MAT-631 Коректуу эмес коюлган маселелер 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС
MAT-632 Сызыктуу эмес тендемелер 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС
MAT-633 Интегралдык өзгөртуулөр 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС
MAT-634 Сызыктуу он операторлор жана жакындаштыруу методдору 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС
MAT-636 Алгебралык топология 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС
MAT-637 Евклиддик эмес геометрия 3 ( 3 - 0 ) 7 ТС
MAT-638 Кыймыл геометриясы жана кватернион теориясы 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС
MAT-640 Комплекс анализи i 3 ( 3 - 0 ) 7 ТС
MAT-641 Жакындашуу теориясы 3 ( 3 - 0 ) 7 ТС

*: МС - Милдеттүү Сабак     ТС - Тандоо Сабагы