Магистратура сабактары

Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планын жүктөп ал
FBE-501 Информатика (заманбап компьютердиктехнологиялар) 0 ( 0 - 2 ) 4 МC
MTR-512 Семинар 0 ( 0 - 3 ) 3 МC
MTR-513 Лингвистикалык анализ методологиясы (илимий изилдөө мет 3 ( 3 - 0 ) 4 МC
MTR-514 Котормо таануу 3 ( 3 - 0 ) 3 МC
MTR-515 Тил философиясы 2 ( 2 - 0 ) 5 МC
MTR-516 Жогорку окуу жайларында билим берүү усулдары 2 ( 2 - 0 ) 5 МC
MTR-517 Тил илиминдеги заманбап багыттар 2 ( 2 - 0 ) 4 МC
MTR-518 Илимий байланыш тили 3 ( 3 - 0 ) 4 МC
MTR-519 Котормо ыкмалары жана практикуму 3 ( 2 - 2 ) 4 МC
MTR-520 Квантитативдик тил илими жана маалымат технологиялары 3 ( 3 - 0 ) 4 МC
SBE-500 Илим методологиясынын философиясы 0 ( 0 - 3 ) 5 МC
EGT-570 Жогорку окуу жайларында педагогика жана психология 3 ( 3 - 0 ) 5 ТC
MTR-531 Эне тили менен чет тилинин сaлыштырмa типологиясы 3 ( 3 - 0 ) 5 ТC
MTR-532 Aнтропологиялык лингвистика 3 ( 3 - 0 ) 5 ТC
MTR-533 Илимий тексттерди которуу (табийгый илимдер боюнча) 3 ( 3 - 0 ) 5 ТC
MTR-534 Илимий тексттерди которуу (медициналык илимдер боюнча) 3 ( 3 - 0 ) 5 ТC
MTR-535 Илимий тексттерди которуу (гуманитардык илимдер боюнча) 3 ( 3 - 0 ) 5 ТC
MTR-536 Котормо таанууда изилдөө усулдары 3 ( 3 - 0 ) 5 ТC
MTR-537 Котормо тaaнуунун учурдaгы мaселелери 3 ( 3 - 0 ) 5 ТC
MTR-538 Котормо мaксaтындa текст aнaлиздөө 3 ( 3 - 0 ) 5 ТC
MTR-539 Котормо сыны, теориясы жана гипотезалар 3 ( 3 - 0 ) 5 ТC
MTR-540 Котормо жана маданият аралык байланыш 3 ( 3 - 0 ) 5 ТC
MTR-541 Котормоо таануу тарыхы 3 ( 3 - 0 ) 5 ТC
MTR-542 Адабий жанрлар боюнча текст талдоо 3 ( 3 - 0 ) 5 ТC
MTR-543 Коммуникация жана котормо 3 ( 3 - 0 ) 5 ТC
MTR-544 Салыштырма тил илиминин тарыхы 3 ( 3 - 0 ) 5 ТC
MTR-545 Маданияттарды салышытырып изилдөө 3 ( 3 - 0 ) 5 ТC
MTR-546 Салыштырма стилистика 3 ( 3 - 0 ) 5 ТC
MTR-547 Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү которуу практикуму 3 ( 3 - 0 ) 5 ТC
MTR-548 Прaгмaлингвистикa 3 ( 3 - 0 ) 5 ТC
MTR-549 Лексикография 3 ( 3 - 0 ) 5 ТC
MTR-550 Терминология жaнa анын мaселелери 3 ( 3 - 0 ) 5 ТC
MTR-551 Герменевтика 3 ( 3 - 0 ) 5 ТC

*: МС - Милдеттүү Сабак     ТС - Тандоо Сабагы