Дипломдук иштердин тизмеси

2019-2020
Тарых багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1ЭРАЙ АМАСЬЯXIII- кылымга чейин түрктөрдө мергенчилик Доц. Док. Алпаслан Ашык
2Сибел ГөзелБорбордук азия петроглифтери Т.и.д., проф. Kубатбек Табалдиев
Менеджмент багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Асанбекова МээримСоциалдык капиталдын кардарлардын мамиледен канааттануусуна тийгизген таасири: Кыргызстандагы банк тармагынын мисалындаДоц. м.а. др., Максудунов Азамат
Түркология багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Эркинбек кызы Жылдыз“Манас” эпосундагы эскирген сөздөр (Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча)Фил.ил. док., доц. Таалайбек Абдиев
2Мустaфa Сaид АРСЛАН Түрк жана өзбек тилдериндеги эмоциялык этиштердин эквиваленттери Проф. Доктор Меxмет AЙДЫН
3ФУНДА КЫВЫЛЖЫМАйым Айтбаеванын өмүрү, чыгармачылыгы жана чыгармаларыФ.и.д., проф. Лайли Υкүбаева
Журналистика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Асанбекова ГүлжанКыргызстандагы журналист аялдардын профили жана кесипке байланышкан көйгөйлөрүPhD., доц. м.а. Эрдоган Акман
2Назгүл ДолоткелдиеваЧыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан алынып тартылган тасмалардагы аялдардын образыДоц. Докт. Аслы Йурдигүл
3Сечер АзизеКыргыз кинематографиясындагы 2000-жылдан баштап азыркы учурга чейинки улут жүзүнүн чагылдырылышы Проф., Док Хамза Чакыр
Педагогика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1ИДАЕВА АСЕМУниверситет студенттеринин мендик баасы менен стрессти жеңүү стратегияларынын ортосундагы байланышты изилдөө (Кыргызстандын мисалында) Проф. Докт. Күршад Йылмаз
Ислам таануу багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Кыргызбаев НургазыСАЛТТУУ МАТУРИДИЛИКТЕ СИРАЖУДДИН ОШИЙДИН ОРДУДоц. Док. Йусуф Гөкалп
Синхрондук котормо багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1ГУСЕНОВА КАМИЛЛАМесхет жана кыргыз макал-лакаптарындагы “аял” концепти PhD. ага. окут. Жылдыз Алимова
Социология багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Сыдыков АдилетКыргызстандагы “Таблиги Жамааттын” Кыймылынын иш-аракетине социологиялык анализ Проф. док. Мустафа Орчан
Англис тили жана адабияты багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1АДИСБЕКОВА ЖАНЫЛАнглис жана кыргыз фольклорундагы архетиптик образдар (“Король Артур” уламышы жана “Семетей” эпосунун негизинде) Др. Каныкей Калиева

2018-2019
Тарых багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Алтынай ШамшиеваКЫРГЫЗСТАНДЫН ТҮНДҮГҮНДӨГҮ 1918-1920 ЖЖ. СОВЕТ БИЙ ЛИГИНЕ КАРШЫ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯЛЫК КОЗГОЛОҢДОР (АРХИВ МАТЕРИАЛДАРЫ БОЮНЧА)Доц. м.а. Алтымышова Зухра
Түркология багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Жазгуль ЖакаковаКЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК ТИЛИНДЕГИ ЖАК МААНИСИНИН ФУНЦИОНАЛДЫК-СЕМАНТИКАЛЫК АЛКАГЫФ.и.д., доц. Бурул Сагынбаева
2Сабира ИмамалиеваБАЙЫРКЫ ТҮРК ТИЛИ (VII-XII-к.) МЕНЕН КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ДИАЛЕКТИЛЕРИНИН ОРТОСУНДАГЫ ТИЛДИК ОКШОШТУКТАРДоц.док.м.а.,Нурдин Усеев
3Жакшылык ЫНТЫМАК УУЛУ“МАНАС” ЭПОСУНДАГЫ ЖАНЫБАР АТТАРЫ МЕНЕН КУРУЛГАН ЭПИТЕТТЕРГЕ ТИЛДИК-МАДАНИЙ АНАЛИЗ”PhD док., доц.м.а., Нурдин УСЕЕВ
4Айкерим Кубатбек кызыЖУСУП БАЛАСАГЫНДЫН КУТАДГУ БИЛИГДЕГИ "ТИЛ" КОНЦЕПТИНИН АЗЫРКЫ КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ ЭКВИВАЛЕНТТҮҮЛҮГҮф.и.д., доц. Бурул Сагынбаева
5Азамат ОМОРОВКЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ СЕБЕП, ШАРТ МААНИЛЕРИНИН ФУНКЦИОНАЛДЫК-СЕМАНТИКАЛЫК АЛКАГЫФ.и.д., доц. Бурул САГЫНБАЕВА
6Элнура УсуповаКЫРГЫЗ ЛЕКСИКАСЫНДАГЫ АТООЧ СӨЗДӨРДҮН ТАРЫХЫЙ КАЛЫПТАНЫШЫФ.и.д., доц. Таалайбек Абдиев
7Сечкин УйсалЧАГАТАЙ АКЫНЫ ГУМНАМДЫН ЖАРЫЯЛАНГАН ДИВАНЫ (Транскрипция, Тилдик анализ, Индекc) Проф. док. М. Мехмет Айдын
8Юсуф Гүндүз«БАЛБАЙ БААТЫР» ЧЫГАРМАСЫНЫН КОЛ ЖАЗМАСЫ (АНАЛИЗ, ТЕКСТ, СӨЗДҮК-КӨРСӨТКҮЧ)Ph.D Мирзат РАКЫМБЕК УУЛУ
Экономика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Нуриза Чекеева ВАЛЮТАЛЫК КУРС САЯСАТЫ ЖАНА АНЫН АЧЫК ЭКОНОМИКАДАГЫ МАКРОЭКОНОМИКАЛЫК ТААСИРЛЕРИ: КЫРГЫЗСТАН МИСАЛЫНДАдоц м.а., др. Дамира Байгонушова
2Тилек ЖолдошбековКЫРГЫЗСТАНДА ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК ТИКЕ ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫН АБАЛЫ ЖАНА ЭКОНОМИКАЛЫК ӨСҮҮ МЕНЕН ЖУМУШТУУЛУУККА ТААСИРИэ.и.к., доц. Турусбек Асанов
Журналистика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Венера НариноваKIRGIZİSTAN’IN ULUSLARARASI İMAJ ÇALIŞMALARI VE SOSYAL MEDYADA TEMSİLİ Доц.док.Аслы Юрдигүл
2Атилла ГювенУЛУУ ПАМИР КЫРГЫЗ КӨЧҮНҮН ТҮРК БАСМА СӨЗҮНДӨ ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ Доц. Др. Юсуф Юурдигүл
3Асел МоконоваСАЛЫШТЫРМАЛУУ МЕДИА СИСТЕМАСЫ МОДЕЛИНИН АЛКАГЫНДАГЫ КЫРГЫЗСТАН БАСМА СӨЗҮНҮН АНАЛИЗИдоц. м.а. док. Гөкче Йогуртчу
Педагогика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Явуз Эржан ГүлБОЛОЧОК МУГАЛИМДЕРДИН ТОЛЕРАНТТУУЛУК ЖАНА ЖАШООГО КАНААТТАНУУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫНЫН КЭЭ БИР ӨЗГӨРМӨЛӨРГӨ КАРАТА АНАЛИЗИПроф.док.Акматали Алимбеков
2Акылай АсамидиноваМАХМУД КАШГАРИНИН "ДИВАН ЛУГАТ АТ-ТҮРК" КАК ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК П.и.д., проф. Акматали АЛИМБЕКОВ
3Алина АсимкановаУНИВЕРСИТЕТ СТУДЕНТТЕРИНИН ӨЗҮН БААЛОО АРКЫЛУУ ЖАШООДОН КАНААТТАНУУ АРАСЫНДАГЫ БАЙЛАНЫШКА АНАЛИЗ ЖҮРГҮЗҮҮДоц. Др. Селахаттин Авшароглу
4Темирбекова ЖаркынайКЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНДА ПСИХОЛОГИЯЛЫК – ПЕДАГОГИКАЛЫК КЕҢЕШ ЖАНА КӨМӨК КЫЗМАТТАРЫНА МУКТАЖДЫКДоц. др. Хасан Йылмаз
5Куртулуш Саваш КазакЭГЕМЕНДҮҮ КЫРГЫЗСТАНДA ЖОГОРКУ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНЫН АНАЛИЗИ П.и.д., проф. Акматали АЛИМБЕКОВ
6Мурат БайырОКУУЧУЛАРДЫН ЧЕТ-ТИЛДИ ҮЙРӨНҮҮДӨ ТУШ БОЛГОН КЫЙЫНЧЫЛЫКТАРЫН ТАБУУ ЖАНА АЛАРДЫ ЧЕЧҮҮ БОЮНЧА СУНУШТАР (КТМУ МИСАЛЫНДА)Проф. док. Рүштү Йешил
7Жанболотова ЗаринаНЕГИЗГИ МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫНЫН ИНТЕРНЕТ КӨЗ КАРАНДЫЛЫГЫ, КИБЕРЗОМБУЛУК ЖАНА КИБЕРЖАБЫРЛАНУУ ДЕҢГЭЭЛДЕРИН ИЗИЛДӨӨПроф. док. Рүштү Йешил
Ислам таануу багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Жазгуль Жолалиева“КЫРГЫЗСТАНДЫН ОРТО МЕКТЕПТЕРИНДЕ ОКУТУЛГАН “ДИН МАДАНИЯТЫНЫН ТАРЫХЫ” ОКУУ ПРЕДМЕТИНИН ПРОГРАММАСЫНЫН ИЗИЛДЕНИШИ: БИШКЕК МИСАЛЫНДА”Проф.Док.Мустафа КӨЙЛҮ
2Куштарбек МаматовАХМАТ ЯСАВИ ЖАНА АНЫН ТАСАВВУФ ТҮШҮНҮГҮпроф.док. M. Мустафа Чакмаклыоглу
3Жолдошбай кызы АймөлмөлКУРАН КУРСТАРЫНДА ОКУП ЖАТКАН ОКУУЧУЛАРДЫН ПСИХО- СОЦИАЛДЫК АБАЛДАРЫН АНАЛИЗДӨӨ: БИШКЕК МИСАЛЫНДАПроф. док. Мустафа Көйлү
4ЭРКИНБЕКОВА Ай-ПериДИН ЖАНА ЖАШТАР: СТУДЕНТТЕРДИН ДИНГЕ БОЛГОН КӨЗ КАРАШТАРЫ (БИШКЕК ШААРЫНЫН МИСАЛЫНДА) Проф. Док. Осман Ейүпоглу
5Даг Хилми"МАНАС" ЭПОСУНДАГЫ СУФИСТТИК МОТИВДЕР (САЯКБАЙ КАРАЛАЕВТИН ВАРИАНТЫНДА) Проф. док. М. Мустафа ЧАКМАКЛЫОГЛУ
6Хакназаров ЖемаледдинТАБЛИГИ ЖАМААТТЫН КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ИШ-АРАКЕТТЕРИпроф.док. Мустафа Чакмаклыоглу
Эл аралык мамилелер багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Үмүтай Исрадин кызыААЛАМДАШУУ ПРОЦЕССИНДЕ КЫРГЫЗ КООМУНУН ИДЕНТТҮҮЛҮГҮНҮН ПРОБЛЕМАТИКАЛАРЫАга окутуучу.,Алтынбек Жолдошев
2Венера СатыжыоглуАДИЛЕТТҮҮЛҮК ЖАНА ӨНҮГҮҮ ПАРТИЯСЫНЫН БИЙЛИГИ УЧУРУНДАГЫ КЫРГЫЗСТАН-ТҮРКИЯ МАМИЛЕЛЕРИ (2002-2016)Проф.док.Метин Аксой
3Болотбекова ДинараКЫРГЫЗСТАНДА ЖАҢЫ УЛУТЧУЛ КЫЙМЫЛДАРPhD. ага окут. Мурат Бюркан Сербест
4Исаханова МолдерПОСТСОВЕТТИК НЕО-СЛАВОФИЛИЗМ ЖАНА ЕВРАЗИЯЧЫЛЫКТЫН КАРАМА КАРШЫЛЫГЫНДА ОРУСИЯНЫН БОРБОРДУК АЗИЯ САЯСАТЫPhD. ага окут. Мурат Бюркан Сербест
5Шейда ЧевикэлКЫРГЫЗСТАН-КЫТАЙ МАМИЛЕЛЕРИ (1992-2018)Доц. др. Мустафа Быйыклы
Туризм жана мейманкана иши багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Ибрахим ГүндогдуКЫРГЫЗСТАНДА ДЕН СООЛУК ТУРИЗМИ АЛКАГЫНДА КЫМЫЗ МЕНЕН ДАРЫЛАНГАН ТУРИСТТЕРДИН КАНААТТАНУУСУН ЖАНА ЛОЯЛДУУЛУГУН ИЗИЛДӨӨдоц.док.Барыш Эрдем
2Исмаилова АймираТУРИЗМ ЧӨЙРӨСҮНДӨГҮ ЖУМУШ-ҮЙ-БҮЛӨ ЧЫР-ЧАТАГЫНЫН ИШ СТРЕССИНЕ, ИШ МЕНЕН КАНААТТАНУУГА ЖАНА ЖУМУШТАН КЕТҮҮГӨ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИН ИЗИДӨӨ: БИШКЕК МИСАЛЫНДАдоц. м.а. док. Мехмет Улуташ
Синхрондук котормо багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Кадырбекова МединаКЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНДАГЫ ЭКСПРЕССИВДҮҮ СҮЙЛӨӨ АКТЫЛАРЫНА КОРПУСТУК ЛИНГВИСТИКАНЫН ЫКМАЛАРЫН КОЛДОНУУФ.и.к., ага окут. Аида Касиева
Философия багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Алтынай Садырбек кызыААЛАМДАШУУ ЖАНА ЭГЕМЕНДҮҮ КЫРГЫЗСТАНДАГЫ МАДАНИЙ ИДЕНТТҮҮЛҮКФ.и.д., проф. Жылдыз Урманбетова
2Жаныл БарпыбаеваКЫРГЫЗ ФИЛОСОФИЯ ТАРЫХЫН ИЗИЛДӨӨНҮН МЕТОДОЛОГИЯЛЫК МАСЕЛЕЛЕРИФ.и.д., проф. Жамгырбек БӨКӨШЕВ
3Мээрим Эркинбек кызыЭГЕМЕНДҮҮ КЫРГЫЗСТАНДАГЫ УЛУТТУК ИДЕНТТҮҮЛҮКТҮН КАЛЫПТАНЫШЫНДАГЫ ҮЙ- БҮЛӨӨНҮН МААНИСИ: ФИЛОСОФИЯЛЫК ТАЛДООФ.и.д., проф. Жылдыз Урманбетова
Социология багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Тагайбекова АлинаКЫРГЫЗСТАНДАН ТҮРКИЯГА КАРАТА ЭМГЕК МИГРАЦИЯСЫНЫН СОЦИОЛОГИЯЛЫК АНАЛИЗИ Доц. м. а., (PhD). Исаков Бактыбек
2Мусаева АйжанМАМЛЕКЕТТИК БИЛИМ БЕРҮҮ КЫЗМАТЫНДА ИШТЕГЕНДЕРДИН ЖАКЫРЧЫЛЫК ДЕҢГЭЭЛИН ӨЛЧӨӨ: БИШКЕК МИСАЛЫНДА Проф.докт. Мустафа Орчан
Англис тили жана адабияты багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1АСЕЛ КАНАТБЕК КЫЗЫО'ГЕНРИНИН ТАНДАЛМА ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ АЛЛЮЗИЯНЫН ИНТЕРТЕКСТУАЛДЫК АДАБИЙ ЫКМА КАТАРЫ КОЛДОНУЛУШУФ.и.д., проф. Найманова Чолпон
2Тынчтыкбекова АйжанЭрнест Хемингуэйдин тандалма чыгармаларындагы мезгил символизмиФ.и.д., проф. Найманова Чолпон
3Нурдинова Айтурган КЫРГЫЗ ЖАНА АНГЛИС АНТРОПОНИМДЕРИНИН СЕМАНТИКАЛЫК АНАЛИЗИАга окут., ф.и.к. Жылдыз Чыманова

2017-2018
Тарых багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Орозбекова ТолкунайКыргыз уруулары менен огуз-түркмөн урууларынын этникалык байланыштарыт.и.д., проф. Анварбек Мокеев
Менеджмент багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Мурат АвжыКОРПОРАТИВДИК РЕПУТАЦИЯНЫН КАРЬЕРАНЫ БАШКАРУУГА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ: КЫРГЫЗ-ТҮРК «МАНАС» УНИВЕРСИТЕТИНИН МИСАЛЫНДАДоц.док.Хасан Гүл
Түркология багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Фатих БашкапанКЫРГЫЗСТАНДА ЖАШАГАН КАРАЧАЙЛАР КОЛДОНГОН ТИЛДЕР, КОЛДОНУУ ЧӨЙРӨСҮ, ТИЛГЕ КӨЗ КАРАШТАРЫ ЖАНА ЭТНИКАЛЫК ТИЛДИН ЖАШАШЫПроф.док.Мехмет Айдын
Экономика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Айнура СалыковаКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АКЧА-КРЕДИТ САЯСАТЫНЫН ТРАНСМИССИОНДУК МЕХАНИЗМИНИН АНАЛИЗИДоц м.а., др. Жунус ГАНИЕВ
Журналистика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Зейнеп ДевелиКЫРГЫЗСТАНДА МАРКА КҮБӨЛҮГҮН ЖАРАТУУДА ЖУРНАЛ ЖАРНАКТАРЫНЫН КОЛДОНУЛУШУН ИЗИЛДӨӨ: БИШКЕКЧАНКА ЖАНА ONE MAGAZINE ЖУРНАЛДАРЫНДАГЫ КИЙИМ ФИРМАЛАРЫНЫН МИСАЛЫНДАДоц.док.м.а.Гокче ЙОГУРТЧУ
2Гулиза АкиеваСАЯСИЙ МОДЕРНИЗАЦИЯЛОО КОНТЕКСТИНДЕ САЯСИЙ ПАРТИЯЛАР ЖАНА АЯЛДАРДЫН 0КУЛЧУЛУКТ0РУ: КЫРГЫЗСТАНДЫН МИСАЛЫНДАДоц.док.м.а.Erdoğan AKMAN
3Юлия УсенкоКЫРГЫЗСТАНДА ГЕЗИТТЕРДЕ ОРУН АЛГАН КАБАРЛАРДА БАЛДАРГА БОЛГОН ЗОРДУК-ЗОМБУЛУКТУН БЕРИЛИШИ: «ВЕЧЕРНИЙ БИШКЕК» МИСАЛЫНДАДоц. м. а. Др. Эрдоган АКМАН
4Niyazi AYHANСИМВОЛИКАЛЫК ТҮЗҮЛҮШТӨРДӨГҮ ГЕГЕМОНИЯ ЖАНА ИДЕОЛОГИЯНЫН КУРУЛУШУ(БИШКЕК МОНУМЕНТТЕРИНИН МИСАЛЫНДА)Доц. Док. Юсуф Юрдигул
5Топчугүл НармаматоваЭЛ АРАЛЫК МААЛЫМАТ БЕРҮҮ АЛКАГЫНДАГЫ КЫРГЫЗСТАНДЫН МААЛЫМАТ САЙТТАРЫ ЖАНА ЖУРНАЛИСТИКАПроф.док.Хамза Чакыр
6Ирфан АрыкKULLANIMLAR VE DOYUMLAR KURAMI ÇERÇEVESİNDE KIRGIZİSTAN’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK DİZİLERİNİ İZLEME EĞİLİMLERİДоц.док.Юсуф Йурдигүл
7Мээрим АртышеваСТРАТЕГИЯЛЫК КОММУНИКАЦИЯ АРКЫЛУУ КЫРГЫЗСТАНДАГЫ КООМ МЕНЕН БАЙЛАНЫШ АДИСТЕРИНИН ПРОФЕССИОНАЛДЫК РОЛУНУН КАБЫЛ АЛУУСУ Доц. Др. Аслы Юрдигүл
8Йылмаз АйшенурКЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЭЛЕКТРОНДУК СООДА-САТЫК ЖАНА ӨЗГӨРҮП ТУРУУЧУ КЕРЕКТӨӨЧҮ МАМИЛЕЛЕРИДоц. Док. Аслы ЙУРДИГҮЛ
Ислам таануу багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Юсуф ОфлазКУРАНДАГЫ ОКУЯЛАР БОЮНЧА АЗИРЕТИ ИБРАХИМ МЕНЕН АЗИРЕТИ МУХАММЕДДИН ОКШОШТУК ЖАКТАРЫ Доц.Док.Мехмет Демиржи
2Фархат ЮсуповМАТУРИДИЛИКТИН БАШКА МАЗХАПТАРДАН БӨЛҮНГӨН ЖЕРЛЕРИДоц.Док.Юсуф Гөкалп
3Миргүл БекмурзаеваҮЙ-БҮЛӨДӨ БАЛДАРДЫН ДИНИЙ ТАРБИЯСЫ Проф.Др.Мустафа Көйлү
4Сабыр МураталиевТИРМИЗИНИН “СУНАН” АТТУУ ЭМГЕГИНДЕ “ХАСАН ХАДИС” ТЕРМИНИ ЖАНА АНЫН КОЛДОНУЛУШУДоц.Док.Мухиттин Дузенли
5Шамшидин МаматкуловИСЛАМ УКУГУНУН МЕТОДОЛОГИЯСЫНДА «ЛАФЗИ ИСТИНБАТ» МЕТОДУДоц.док.м.а.Али Йүксек
6Дильноза РахматиллаеваКЫРГЫЗСТАНДЫН ЭГЕМЕНДИГИНЕН КИЙИНКИ МЕЗГИЛДЕГИ ДИНИЙ БАСЫЛМАЛАРДЫН АНАЛИЗИДоц.Док.Юсуф Гөкалп
7Ташматов СултанбекТАХАВИЙ АКЫЙДАСЫНЫН МАТУРИДИЛИК ӨҢҮТҮНӨН АНАЛИЗИДоц., докт. Юсуф Гөкалп
Туризм жана мейманкана иши багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Калбеков ЭлбекКыргызстанда бүйүр кызыткан турларына катышкан турЭ.и.к., доц.м.а, Бакыт Турдумамбетов
Синхрондук котормо багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Джунусалиев БакытМАКАЛДАРДАГЫ ГЕНДЕРДИК СТЕРЕОТИПТЕРДИН ЛИНГВИСТИКАЛЫК ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ (КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК ТИЛДЕРИНИН НЕГИЗИНДЕ)ф. и. к., ага окут. Чолпон Сыдыкова

2016-2017
Тарых багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Жамилахон ЖораеваMU’AWIYA IBN ABU SUFYAN AND THE PERIOD OF HIS CALIPHATEПроф.док.Фахри Унан
2Жемил ШимшекГЕРАРД ФРИДРИХ МИЛЛЕРДИН “СИБИР ТАРЫХЫ” АТТУУ ЧЫГАРМАСЫН ОРУС ТИЛИНЕН ТҮРК ТИЛИНЕ КОТОРУУ ЖАНА ТҮРК ТАРЫХЫ ТАРАБЫНАН БААЛОО ЖҮРГҮЗҮҮДоц м.а., др. Женгиз Буяр
Менеджмент багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Мырзагуль Бактыбек кызыЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНДА УЮМДУК МАДАНИЯТ ЖАНА ИШТЕН КАНААТТАНУУ: БИШКЕК ШААРЫНЫН МИСАЛЫНДАПроф.док.Желаледдин Серинкан
Түркология багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Абдулкадир КАРАТҮРК ТИЛИН ЧЕТ ТИЛИ КАТАРЫ ҮЙРӨТҮҮДӨ АКТИВДҮҮ КОЛДОНУЛГОН СӨЗДӨР Ф.и.к.доц Таалайбек Абдиев
2Сезим ИшеналиеваОМОР СУЛТАНОВДУН ПРОЗАЛЫК ЧЫГАРМАЛАРЫДоц.док.м.а.Халит Ашлар
3Сола ПаркТҮРК ЖАНА КОРЕЙ ТИЛДЕРИНДЕГИ ТУУГАНДЫК ТЕРМИНДЕР : ЛИНГВОМАДАНИЙ АНАЛИЗ (КЫРГЫЗ, ТҮРК ЖАНА КОРЕЙ ТИЛДЕРИНИН МАТЕРИАЛДАРЫ БОЮНЧА)доц.м.а.док.Нурдин Усеев
4Вангук АнАЛТАЙ ТИЛДЕРИНДЕГИ УЛУТТУК ОЮНДАРДЫН АТАЛЫШТАРЫ : ТИПОЛОГИЯЛЫК ЖАНА МАДАНИЙ ЖАЛПЫЛЫКТАРЫ (КЫРГЫЗ, ТҮРК ЖАНА КОРЕЙ ТИЛДЕРИНИН МАТЕРИАЛДАРЫ БОЮНЧА)Доц.м.а.док Нурдин УСЕЕВ
5Мейрим ИсахановаКАЗАК ТИЛИНИН ДИАЛЕКТИЛЕРИ МЕНЕН БАЙЫРКЫ ТҮРК ТИЛИНИН ОРТОСУНДАГЫ ОКШОШ ТИЛДИК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРИ.о. доц. док. (PhD) Нурдин Усеев
6Дилек ЙЫЛМАЗСОВЕТ ДООРУНДАГЫ СОЦИАЛДЫК-ТУРМУШТУК РОМАНДАРДАГЫ УЛУТТУК Аӊ-СЕЗИМДИН КӨРКӨМ ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ (1930-1960)Ф.и.д.проф.Лайли Үкүбаева
7Зарина ЖалбиеваБАЙЫРКЫ УЙГУР ТИЛИНИН ЧАК КАТЕГОРИЯСЫ (САЛЫШТЫРМА-ТАРЫХЫЙ БАГЫТТА ИЗИЛДӨӨ) БАЙЫРКЫ УЙГУР ТИЛИНИН ЧАК КАТЕГОРИЯСЫ (САЛЫШТЫРМА-ТАРЫХЫЙ БАГЫТТА ИЗИЛДӨӨ)Ф.и.к.доц.Бурул Сагынбаева
8Сефа КырвелиЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДА КЫРГЫЗ ЭТНОМАДАНИЯТЫНЫН ДЕФОРМАЦИЯЛАНЫШЫ ЖАНА ТРАНСФОРМАЦИЯЛАНЫШЫФ.и.д.проф.Лайли Үкүбаева
9Зарина КУЛБАРАКОВАМАНАС» ЖАНА «ЭР ТӨШТҮК» ДАСТАНДАРЫНДАГЫ ТЕРС ОБРАЗДАРДЫН ОРДУ ЖАНА КӨРКӨМ СЫПАТТОО ӨЗГӨЧӨЛҮГҮПроф. Др. Лайли Үкүбаева
Экономика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Сайкал ОтороваКЫРГЫЗСТАНДЫН АЙЫЛ-ЧАРБА ТАРМАГЫН ӨНҮКТҮРҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖАНА АНЫН ЕВРАЗИЯЛЫК ЭКОНОМИКАЛЫК БИРИМДИКТЕГИ ОРДУЭ.и.д.проф.Жусуп ПИРИМБАЕВ
Журналистика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Жошкун КАЛАВИЗУАЛДЫК БАЙЛАНЫШ БОЮНЧА ДҮЙНӨҮЛҮК (ГАРВАРД, ОКСФОРД ЖАНА ТСИНГХУА) УНИВЕРСИТЕТТЕРИНИН ИНТЕРНЕТ ГАЗЕТАЛАРЫН ИЗИЛДӨӨ ЖАНА «МАНАС ГАЗЕТАСЫНА» МОДЕЛЬ СУНУШТООДоц.док.м.а.Эрдоган Акман
Педагогика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Жылдыз СыдыковаБИШКЕК ШААРЫНЫН ОРТО МЕКТЕПТЕРИНДЕГИ 4 ЖАНА 5 КЛАССТАГЫ ОКУУЧУЛАРЫН ӨМҮР КООПСУЗДУГУН САКТООГО ҮЙРӨТҮҮНҮН МЕТОДДОРУ (ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КООПСУЗДУК НЕГИЗДЕРИ САБАГЫНЫН МИСАЛЫНДА)П.и.д. проф. Акматалы Алимбеков
2Шүкран Туфан«КЛАССТАН ТЫШКАРКЫ ОКУУ САБАГЫНДА КОЛДОНУЛГАН ТҮРК ЖАНА КЫРГЫЗ БАЛДАР АКЫНДАР ЫРЛАРЫНЫН ОКУУЧУЛАРДЫН СӨЗ БАЙЛЫГЫН ӨНҮКТҮРҮҮГӨ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ»Док. Кадиян БООБЕКОВА
3Ясемин ЭрманPISA’НЫН НАТЫЙЖАЛАРЫНА ЫЛАЙЫК КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫН АНАЛИЗДӨӨДоц.док.Хакан Дүндар
Финансы багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Онур ЭрдоганТҮРКИЯДАГЫ ЖЕКЕ МЕНЧИК ПЕНСИЯ СИСТЕМАСЫ(КӨЙГӨЙЛӨР ЖАНА АЛАРДЫ ЧЕЧҮҮ ЖОЛДОРУ)(2007-2012)э.и.к.доц. Дамира Жарапова
2Эрнист АбдыкеевКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КАМСЫЗДАНДЫРУУ СЕКТОРУНУН КАПИТАЛИЗАЦИЯСЫЭ.и.к. доц. Турусбек АСАНОВ
3Серхат АтмажаМАМЛЕКЕТТИК ЧЫГАШАЛАРДЫН ЭКОНОМИКАЛЫК ӨСҮШКӨ ТААСИРИ КАЗАКСТАН ЖАНА КЫРГЫЗСТАН МИСАЛЫ)Доц. Док. Метин БАЙРАК
Ислам таануу багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Шохимардан ОрунбековБАДРУДДИН АЗ-ЗАРКАШИЙДИН “АЛ-БУРХАН ФИИ УЛУМИЛ КУРАН” АТТУУ ЭМГЕГИНКУРАН ИЛИМДЕРИ ЖААТЫНДА БААЛООДоц., док. Хусейн Челик
Эл аралык мамилелер багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Наргиза СакмурзаеваКЫРГЫЗСТАНДЫН АЛЫСКЫ ЧЫГЫШ ӨЛКӨЛӨРҮ МЕНЕН КЫЗМАТТАШТЫГЫ: ТҮШТҮК КОРЕЯ МИСАЛЫНДАДоц.док.м.а.Мурат Бүркан Сербест
2Эдиля АбдыкадыроваКЫРГЫЗСТАНДЫН ШАНХАЙ КЫЗМАТТАШТЫК УЮМУНДАГЫ МҮЧӨЛҮГҮ: КЫЗМАТТАШТЫК ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫДоц.док.м.а.Мурат Бүркан Сербест
Билим берүүнү башкаруу жана инспекциялоо багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Нуржан ГедикКЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ МЕКТЕП ЖЕТЕКЧИЛЕРИНИН МУГАЛИМДЕРДИН КЕСИПТИК ЖАКТАН ӨНҮГҮШҮН МОТИВАЦИЯЛОО МЕТОДДОРУДоц.док.Мурат Гокалп

2015-2016
Менеджмент багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Калима ЭРМЕНБАЕВАУЮМДУК ИШЕНИМ ЖАНА УЮМДУК ЖАРАНДЫК МАМИЛЕЛЕРИ АРАСЫНДА ӨЗ АРА БАЙЛАНЫШ (КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮ СЕКТОРУНУН МИСАЛЫНДА)Доц. м.а. Ph.D Сейил НАЖИМУДИНОВА
Түркология багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Гүлжамал КенжебаеваКЫРГЫЗ ПОЭЗИЯСЫНДАГЫ ИМПРЕССИОНИЗМ ЖАНА АНЫН НЕГИЗГИ ӨКҮЛДӨРҮФ.и.д.проф. Осмонакун Ибраимов
Экономика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Аскар АтамкуловКЫРГЫЗСТАНДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫН ЭКОНОМИКАГА ТААСИРИНИН ЭМПИРИКАЛЫК АНАЛИЗИДр (Ph.D). доц. м.а. Жунус Ганиев
2Айжамал БаатырбековаКыргызстандын региондорундагы социалдык-экономикалык тенсиздикэ.и.кан. доц. Дамира Жапарова
3Маркисова ГүлназКЫРГЫЗСТАНДАГЫ ПРОГРЕССИВДҮҮ САЛЫК САЛУУНУН ПРОБЛЕМАЛАРЫэ.и.к. доц. Дамира Жапарова
Журналистика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Бану Эрдоган ЧакарСтуденттер тарабынан кабыл алынган Кыргыз-Түрк Манас университетинин уюмдук имиджи. Доц.док.Эржан Октай
2Наргиза МаматкуловаТематикалык радио катары «Азаттык» радиосунун маалыматтык сааясаты жана кептик анализи Доц.док.Женк Демиркыран
3Мээрим СырдыбаеваКЫРГЫЗ ГЕЗИТТЕРИНДЕ МАМЛЕКЕТТИК ИДЕОЛОГИЯНЫН ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ: «КЫРГЫЗ ТУУСУ» ГЕЗИТИНИН МИСАЛЫНДААга окутуучу Др. Бакытбек Орунбеков
4Левент ДоюранКООМДУК САЯСИЙ ЭС ТУТУМДУН ТЕЛЕСЕРИАЛДАРДА КАЛЫПТАНУУСУ (“ХАТЫРЛА, СЕВГИЛИ” СЕРИАЛЫНЫН МИСАЛЫНДА АНАЛИЗ ЖҮРГҮЗҮҮ)Доц. др. Женк Демиркыран
Педагогика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Динара ШатмановаОКУУЧУЛАРДЫН ӨЗ АЛДЫНЧА ОКУУ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН АКТИВДЕШТИРҮҮНҮН ДИДАКТИКАЛЫК ШАРТТАРЫп.и.д.проф. Акматали Алимбеков
2Ибарат ТокуловаЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ АДЕП-АХЛАК ИДЕЯЛАРЫН ӨСПҮРҮМДӨРДҮ ТАРБИЯЛООДО КОЛДОНУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫп. и. д. проф. Нурбүбү Асипова
3Перизат КОРГОЛДОЕВАКЫРГЫЗ ЭЛДИК КОЛ ӨНӨРЧҮЛҮГҮНҮН НЕГИЗИНДЕ 5-8 КЛАССТАРДАГЫ ОКУУЧУЛАРДЫН КӨРКӨМ ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ЖӨНДӨМДҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУп.и.д. проф.Асипова Нүрбүбү
Финансы багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Гүлүмай ЭргешоваКЫРГЫЗСТАН’ДА КОММЕРЦИЯЛЫК БАНКТАРДЫН ОРТО ЖАНА КИЧИ БИЗНЕСТИН ӨНҮГҮҮСҮНДӨГҮ РОЛУ («ЖАК Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» мисалында)э.и.к. доц Турусбек Асанов

2014-2015
Тарых багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Адилет ИдрисовКыргыздардын жана хакастардын ортосундагы этно-маданий байланыштар Т.и.д.проф.Олжобай Каратаев
2Сезим АлмазбековаКыргыздардагы сот системасынын тарыхы (XIX к. экинчи жарымы – XX к. башы) Т.и.д.проф.Анварбек Мокеев
3Асия ЖакыповаКыргызстандагы археологиялык эстеликтердеги оймо-чийме мотивдери Т.и.д.проф.Кубатбек Табалдиев
4Исламбек СулаймановЧүй өрөөнүнүн этносаясий тарыхы (XVIII кылымдын экинчи жарымы- XIX кылымдын аягы). Т.и.д.проф.Дөөлөтбек Сапаралиев
5Нурсултан Абдимиталип уулуМахмуд Кашгаринин “Диван Лугат ат-Түрк” сөздүгү тарыхый-этнографиялык булак катары. Т.и.д.проф.Анварбек Мокеев
Менеджмент багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Мухаррем КаяАдам ресурстарын башкаруудагы маалыматтык технологиялардын колдонулушу: Бишкектеги туризм ишканаларынын мисалында Проф.док.Жемаль Сезер
2Өмер Фарук КараманЭл аралык ишканалардагы адам ресурстарын башкаруу маселелеринин аныкталышы: Бишкектеги эл аралык ишканалардын мисалында Проф.док.Жемаль Сезер
3Кыял ТургунбаеваПрофессионалдык карьерага таасир тийгизген факторлор.(Бишкектеги университеттердин мисалында). Ф-м.и.к.проф.Анаркуль Урдалетова
Түркология багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Абидин ӨзерМухаммед Зафербек Оглы,''Нур-намa'' чыгармасы (Анализ-Текст-Сөздүк көрсөткүч)Док.Мтрзат Ракымбек уулу
2Мээрим АбдылдаеваАзыркы кыргыз тилиндеги синтаксистик калька Ф.и.к.доц.Таалайбек Абдиев
3Пелин Үнлүлер АрабажыBaсфы Диван (текст түрүндө жазылышы-глоссари -индекс) Доц.док.Хакан Таш
4Тилек Шаршенбек уулуБайыркы түрк (руникалык) жазма эстеликтеринин тилинин фонетикасыДоц.док.м.а.Нурдин Усеев
5Мирзат СултанмуратоваКыргыз ылакаптарынын өзгөчөлүктөрү Ф.и.д.доц.Бурул Сагынбаева
6Айпери КаратаеваКЫРГЫЗ ТИЛИНИН ТҮШТҮК ДИАЛЕКТИЛЕРИНДЕГИ БАЙЫРКЫ ТҮРКЧӨ ЭЛЕМЕНТТЕРДоц.док.м.а.Нурдин Усеев
7Мухаммед Сафа КараташРешат Нури Гүнтекиндин романдарынын (Çalıkuşu, Değirmen, Dudaktan Kalbe, Yaprak Dökümü) сценарийлештирилишинин тарыхы Проф.док.Экрем Арыкоглу
8Али ЧеликЧетин Жумагуловдун өмүрү, илимий эмгектери жана түркологияга кошкон салымы Проф.док.Экрем Арыкоглу
9Зейнеттин ДемирелОсмон мезгилиндеги (XVI-к) жазуучу Мустафа бин Эвреностун “Ферасет жана Кыяфетнааме” аттуу чыгармасы (текст-анализ-сөздүк) Проф.док.Экрем Арыкоглу
Экономика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Сабира КасымбаеваКыргызстандын валюта саясатынын экономикага тийгизген таасири Доц.док.м.а.Жунус Ганиев
2Майрам БайгонушеваТуризмдин Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсүнө тийгизген таасири. Э.и.к.проф.Жусуп Пиримбаев
3Эльнура ТурсунбековаТышкы сооданын Кыргызстандын экономикалык өсүшүнө тийгизген таасири Э.и.к.доц.Дамира Жапарова
Журналистика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Элфесия СенжерМассалык маалымат каражаттарынын улуттук аң сезим жараттуудагы ролу: Кыргызстандын мисалындаПроф.док.Мехмет Күчүккурт
2Ферхат БарышTүркия Басмасында «aраб жазынын» чагылдырылышы : актуалдуулук теориясы алкагында изилдөөПроф.док.Мехмет Күчүккурт
3Татьяна ВепренцеваСоциалдык революцияларды уюштурууда социалдык медиалардын ролу: 2014 - жылдагы Украинадагы окуялардын мисалында Ф.и.д.проф.Үмүт а Асанова
4Хаккы ИшжанКыргызстанда радио жана телевидение жаатында талап кылынган кадрлардын адистик сапаттары менен Кыргыз-Түрк Манас Универитетинин коммуникация факультетинин бүтүрүүчүлөрүнүн адистик сапаттарын салыштырууПроф.док.Мехмет Күчүкурт
Педагогика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Нуржаз ЗарлыковаМевлянанын “Месневисиндеги” педагогикалык идеялар. П.и.д.проф.Акматали Алимбеков
2Танер ЧошкунСЕЛЖУК МАМЛЕКЕТИНДЕГИ “АХИЛИК” ЖАНА АНЫН КЕСИПТИК-ЭТИКАЛЫК МАДАНИЯТТЫН ӨНҮГҮШҮНӨ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ Док.Кадиян Бообекова
Финансы багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Азиз ЙылдырымКыргызстандагы көмүскө экономика маселеси жана аны чечүү боюнча сунуштарПроф.Др.Керим Өздемир
2Нурия МакешеваБилим берүүгө сарпталган бюджеттик чыгашалардын эффективдүүлүгүн жогорулатуу жолдору : Кыргызстан мисалында. Э.и.к.доц.Турусбек Асанов
3Адилет ЖумаеваКыргызстандагы салык системасынын кирешенин бөлүнүшүнө тийгизген таасири: киреше салыгы мисалында Э.и.к.доц.Турусбек Асанов
4Раушан КочконоваБюджеттин тартыштыгы менен экономикалык өсүүнүн ортосундагы байланыш: Кыргызстандын мисалында. Доц.док.Метин Байрак

2013-2014
Тарых багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Залина АдобашеваКыргызстандагы балкарлардын социалдык жана маданий жашоосуДоц.док.м.а.Мехмет Кылдыроглу
2Мая ОмиркулиеваБайыртан күнүбүзгө чейин түркмөн аттарына коюлган тамгалар(башка түрк элдеринде кездешкен тамгалар менен окшоштуктар) Доц.док.м.а.Мехмет Кылдыроглу
Менеджмент багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Диана ЖумалиеваПерсоналды күчтөндүрүүнүн академиялык персоналдын жумуштан канааттануусуна жана уюмдук лоялдуулукка тийгизген таасири Доц.док.Шенол Чавуш
2Дурмуш Билге АккушУюмдук жымжырттык менен кесиптик тyгөнyy денгээлинин ортосундагы байланыш жана бир изилдөө Доц.док.Жемаль Сезер
3Рефика ГериБишкектеги ЖОЖдордо акыркы курста окуган студенттердин ишкердик өзгөчөлүктөрүн аныктоо Доц.док.Шенол Чавуш
Түркология багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Элнур Мирбек кызыКыргыз повесттеринде тема, проблема, поэтика маселелери(1980-1990-жж) Ф.и.д.проф.Лайли Үкүбаева
2Рамазан КочАмри Диван [текст түрүндө жазылышы, глоссари, индекс]Доц.док.Хакан Таш
3Али Ихсан ЧевикКыргыз маданиятында бешик ырларынын изилденишиДок.Уланбек Алимов
4Толгонай ДунгановаКыргыз тилиндеги сылыктык маанисинин туюндурулушу Ф.и.д.доц. Бурул Сагынбаева
5Гөкжан ӨкүзжүКыргыз драматургиясы жана Султан Раев Ф.и.д.проф.Лайли Үкүбаева
6Хилми Гүленай Байыркы түрк тилиндеги синоним сөздөр жана антоним сөздөрФ. и. к., доц. Таалайбек Абдиев
7Атилла АрабажыКөрoглу дастанындагы “сынчылык, саяпкерлик” жана азыркы Кыргызстанда практикада колдонулушу Док.Уланбек Алимов
8Жанарбек АсымханКазакчада фонетикалык жана семантикалык өзгөрүүгө учураган байыркы түрк жазма эстеликтерине таандык сөздөр Док.Нурдин Усеев
Экономика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Назира АрзиеваКыргызстанда коммерциялык банктарда кредит жана кредиттик риск саясаттарынын бааланышы Э.и.к.доц. Дамира Жапарова
2Нуржан ШабиеваКыргызстандагы гидроэнергетика тармагын өнүктүрүү проблемаларыЭ.и.к.проф.Жусуп Пиримбаев
Журналистика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Жамиля АбдымаликоваЗаманбап кыргыз тасмаларындагы улуттук баалуулуктардын бузулуусуФ.и.д.проф.Үмүт а Асанова
2Хаккы ИшжанКыргызстанда медиа секторунун баалоосуна ылайык радио, телевидение жана кино тармагында билим берүүнүн абалыПроф.док.Мехмет Күчүккурт
3Жамиля КарымбаеваСексуалдык иденттүүлүктү калыптандырууга байланыштуу образдардын анализи “Hatsukoi Limited”, “Kore Ga Watashi no Goshujin-Sama” жана “Yosuga No Sora” жапон анимациялык фильмдеринин мисалында Доц.док.м.а.Али Жан
Педагогика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Сайрагуль МурзаеваКыргыз элдик педагогикасындагы эмгек тарбиясыП.и.д.проф.Акматали Алимбеков
2Ялчын ӨренГеография предметин компьютерлештирилген окутуу методу аркылуу окутуунун окуучулардын академиялык жетишкендиктерине тийгизген таасириП.и.д.проф.Акматали Алимбеков
3Зарина ДжаналиеваКыргызстан жана Түркия билим берүү системаларында даяр кийим бөлүмүнүн 10-11-класстарынын окуу программаларынын салыштырма анализиДок.Кадиян Бообекова
4Жазгүл ЖолалиеваТүркиянын жана Кыргызстандын негизги орто мектеп программаларындагы гуманитардык сабактардын окуучуларды атуулдукка тарбиялоо мүмкүнчүлүктөрүП.и.д.проф.Акматали Алимбеков
5Мехмет ГөлеКомпьютер оюндарын oйноо мөөнөттөрүнүн 7-8- класстардын окуучуларынын академиялык ийгиликтерине тийгизген таасири Док.Кадиян Бообекова
Финансы багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Бермет ЖолдошеваКыргыз Республикасындагы саламаттык сактоого жумшалган мамлекеттик чыгашалардын эффективдүүлүгүн жогорулатууЭ.и.д.доц.Турусбек Асанов
2Хакан ГүвенКош дефицит гипотезасы: Кыргызстан мисалындаПроф.док.Керим Өздемир
3Шамил БалжыКыргызстанда сырткы карыздар жана алардын уланталышыДоц.док.м.а.Азиз Бостан

2012-2013
Тарых багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Жебраил НергизБайыркы түрктөрдүн сөөк жана коюу каада салттарынын антропологиялык жактан изилдөөТ.и.к.доц.Муратбек Кожобеков
2Даян КамалиМунтахаб ат-таварих-и муини” аттуу тарыхый булактын түрк тилине которуу жана ага анализ жасооТ.и.д.проф..Анвар Мокеев
3Гулира ЭшеналиеваКыргыздарда бала төрөлүү салты жана анын тарыхый мааниси (Ош жана Талас мисалында)Т.и.к, проф. Олжобай КАРАТАЕВ
4Сонер ПуланЖети-Суу, Теңир-Тоо жана Чыгыш Түркстандагы түрк айкелдеринин изилденишиТ.и.д.проф.Кубатбек Табалдиев
Менеджмент багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Гулнара КараденизКыргызыстанда керектөөчү жүрүш-турушка таасирин тийгизген факторлордун анализи: текстиль тармагындагы изилдөөФ-м.и.к.проф.Анаркүл Урдалетова
2Санжар АлтымышевКыргызстанда сут продукциялары рыногундагы атаандаштык: Чүй областындагы изилдөөПроф.док.Мухсин Халис
3Жамиля УркунчиеваКыргызстандагы мамлекеттик уюмдарда колдонулган мотивация ыкмаларыДоц.док.Шенол Чавуш
Түркология багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Айнура Анарбаеваϴзбекстандагы жалалкудуктук кыргыздардын элдик оозеки тилиФ.и.к.проф. Кадыралы Коңкобаев
2Аксаамай ӨмүралиеваКыргыз жана түрк тилиндеги элес этиштерФ.и.д.доц. Бурул Сагынбаева
3Мустафа Саид АрсланАлександр Николаевич Гаркавецтин ɵмʏрʏ, чыгармачылыгы жана тʏркология илимине кошкон салымыДоц.док.Исмаил Доган
Экономика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Бурулча СулаймановаБорбордук Азияда тышкы миграциянын экономикалык жана экономикалык эмес факторлорунун изилденишиЭ.и.к.доц. Дамира Жапарова
2Нурбакыт АсанакуновӨлкөнү өнүктүрүү стратегиясында региондордун ордуЭ.и.к.доц. Дамира Жапарова
3Жайнагуль КыдыралиеваКыргызстанда финансы-кредит системасы: абалы, көйгөйлөрү жана өнүгүүсүЭ.и.д.проф. Жусуп Пиримбаев
Журналистика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Самире МӨМИНОрто Азия элдеринде ишиниме байланыштуу баалуулуктар;кыргыз -уйгур коому мисалындаСамире МOМИН
2Туран Беркер АкдквелиоглуТыштагы көрнөк-жарнактар менен ылдам визуалдык контакт: Кыргызстандын башкы жолдорунда унаа менен саякаттаган жүргүнчүлөрдүн тышкы жарнактарды кабыл алуусу(эксперименталдык изилдөө)Доц.м.а.Хасрет Акташ
3Зарина ЖусуповаCалт-санаа жана үрп-адаттардын коммуникация системасындагы статусу жана ролу (кыргыз маданиятынын мисалында)Ф.и.д.проф.Үмүт а Асанова
Педагогика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Асел УсупбаеваИйгиликке жетишүүнүн методдорун билим берүүдө колдонуу аркылуу жаш өспүрүмдөрдүн өзүнө ишенимин арттырууДок.Кадиян Бообекова
2Баттал АрыКыргыз Республикасынын жана Түркия Республикасынын билим берүү системаларында, орто билим берүүнүн 7-8-класстарында биология предметинин окуу программаларынын салыштырма планда изилденишиДоц.м.а.Севинч Карадаг
3Бозан ЧифтчиКомпьютерге негизделген билимдин окуучулардын академиялык ийгилигине тийгизген таасирин изилдөөП.и.д.проф.Акматали Алимбеков
4Чынара ТабалдиеваГуманитардык сабактарды окутууда кенже өспүрүм класс окуучуларынын экологиялык маданиятын калыптандырууП.и.д.проф.Акматали Алимбеков
5Кынагүл МадиеваТүрк орток мурасында инсан моделиДок.Кадиян Бообекова
6Нурмира ИсмадияроваXIX кылымдагы кыргыз эл акындарынын чыгармаларындагы адептүүлүк идеалынын чагылдырылышыП.и.д.проф.Акматали Алимбеков
7Шентүрк ЙылмазУниверситет студенттеринин социалдык медиа каражаттарын колдонуусу менен социалдык баарлашуу жөндөмдөрүнүн ортосундагы байланыштын аныкталуусуДоц.м.а.док.Севинч Карадаг
8Явуз Эржан ГүлXIX- кылымда түркиядагы жана кыргызстандагы мектеп жана медреседе билим берүү системаларын салыштыруу түрүндѳ анализдѳѳ (Cыбян мектептери жана кадимки медреселер) БулДоц.док.Севинч Карадаг
9Жүнейт БалабанКыргыз-Түрк “Манас” университетинде окуган жана дене тарбия сабагын алган студенттердин эмоционалдуу интеллект деңгээлинин алдыңкы деңгээлин аныктооДоц.док.Севинч Карадаг
Финансы багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Гүлмира КадырбаеваКыргыз Республикасында айыл чарбаны кредиттөөнүн абалыЭ.и.д.доц.Турусбек Асанов

2011-2012
Тарых багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Айсулуу АсангариеваКетмен-Төбө өрөөнүнүн катакомба тибиндеги эстеликтери жана өзгөчөлүктөрү(Ы. Кожомбердиевдин архивдик материалдарынын негизинде )Т.и.д.проф.Кубатбек Табалдиев
2Чынара КыргызбаеваСССР доорундагы Кыргызстандагы атеизмТ.и.к.проф.Олжобай Каратаев
3Эльвира СабаеваКыргыздардын кокон мамлекетинин башкаруу системасындагы ролу (XVIII – XIX кк.)Т.и.к.доц.Дөөлөтбек Сапаралиев
4Күнболот АкматовАрхеологиялык булактар боюнча теңир-тоо эрте көчмөндөрүнүн чарбасыТ.и.д.проф.Кубатбек Табалдиев
5Назгүл ТойбаеваП.П. Румянцевдин комиссиясы тарабынан топтолгон материалдар боюнча XIX кылымдын экинчи жарымы – XX кылымдын башында Түндүк Кыргызстандын социалдык-экономикалык абалынын анализиТ.и.к.доц.Жээнбек Алымбаев
6Самат БейшеевРоссия империясынын колониалдык саясатына каршы Нарын регионунун калкынын күрөшү (ХХ к. башы)Т.и.к.,проф. Дөөлөтбек САПАРАЛИЕВ
Түркология багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Исмаил ШенТүрк тилиндеги атооч сөздөрдө белгилүүлүк жана белгисиздик маанисин туюндурган каражаттарФ.и.д.доц. Бурул Сагынбаева
2Мехмет Гази ЭргөренБайыркы түркчө тексттерде учураган энчилүү аттардагы айрым сөздөрдүн маданий анализиДок.Нурдин Усеев
3Огуз КылынчТуугандык терминдердин макал-лакаптарда жана фразеологизмдерде чагылышыФ.и.к.доц. Таалайбек Абдиев
Экономика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Бекташ БулутӨткөөл экономикаларда түздөн-түз чет элдик инвестициялар (Кыргызстандын мисалында)Доц.Док.Эбру Чаглаян
2Эмилия ШерматоваАаламдашуу шартында Кыргызстанда эмгек рыногуЭ.и.к.доц. Дамира Жапарова
3Гүлзат БереналиеваКыргызстанда туризмди өнүктүрүү проблемаларыЭ.и.к.доц. Дамира Жапарова
4Кайрат ТүлекеевКыргызстандагы инфляциялык процесстердин проблемаларыЭ.и.к, доц Жыпар Айтуганова
5Рашида МырзаеваКыргызстандагы текстиль жана тигүү өнөр жай тармагынын өнүгүүсүЭ.и.к.проф.Жусуп Пиримбаев
6Жанна ОсмоноваКыргызстандагы азык-түлүк проблемаларын чечүүдөгү мамлекеттик саясатЭ.и.к, доцент Жыпар Айтуганова
Журналистика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Чинчи СамбугаСоциалдык коммуникациядагы ырым-жырымдардын ролу: Тыва маданиятындагы үйлөнүү үлпөтүнүн анализиПроф.Док.Байрам Кая
2Гүлмайрам Абдурасулова7-8-апрель окуяларынын Кыргызстан жана дүйнөлүк басма сөздө чагылдырылуусуДоц.док.Эмине Явашгел
3Гүлжан АртыкбаеваКыргызстандагы коммуникация алкагындагы коомчулук менен байланыш (PR) боюнча билим берүү системасынын айрым маселелериФ.и.д.проф.Үмүт а Асанова
4Мээрим АртышеваКоомдук баарлашууда идеологиялык калыптандыруу: Совет доорундагы Кыргызстанда башталгыч мектептеги окуу китептерине багытталган изилдөөПроф.Док.Байрам Кая
5Ульяна КоноваловаКыргызстанда кино тармагында билим берууПроф.док.Сезер Акаржалы
6Венера НариноваКыргызстан Массалык маалымат каражаттарындагы көмүскө жарнак-товар жайгаштыруу: практикалык изилдөөПроф.Док.Байрам Кая
Педагогика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1АБДУЛЛАХ БОЗАТТүркия Республикасынын Бишкектеги билим берүү кеңешчилигине тиешелүү орто мектептерде драманын метод катары англис тилин үйрөтүүдөгү таасириП.и.д.проф.Акматали Алимбеков
2Ахмет АрсланКыргызстандын башталгыч жана орто мектептериндеги “Адеп сабагы” окуу программасы менен Түркиядагы “ Дин маданияты жана адеп-ахлак сабагы” окуу программасынын салыштырылышыДок.Кадиян Бообекова
3Айзада КасымбаеваГуманитардык сабактарды проблемалык окутуунун педагогикалык жана психологиялык негиздериП.и.д.проф. Нурбүбү Асипова
4Гульнара МамбеталиеваМүмкүнчүлүгү чектелген балдардын социалдашуу проблемалары жана аларга педагогикалык- психологиялык жетекчиликП.и.к.проф.Нурбүбү Асипова
5Жылдыз МамыроваКыргызстанда кош тилдүү жогорку билимдин учурдагы абалы жана социалдык-педагогикалык өнүгүү негиздери (Бишкек шаарындагы жогорку окуу жайлардын мисалында)П.и.д.проф. Нурбүбү Асипова
6Алина АкылбековаӨcпүрүмдөргө полимаданияттуу билим берүүнүн педагогикалык шарттары (чет тилдерди окутуунун үлгүсүндө)П.и.д.проф.Акматали Алимбеков
7Осман КукулКыргызстандын кесиптик лицейлеринин кесиптик сабактар боюнча мугалимдердин жалпы педагогикалык компетенцияларыП.и.д.проф.Акматали Алимбеков
Финансы багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Адиля НурахуноваБажы төлөмдөрдүн системасындагы бажылык тарифтик жана тарифтик эмес жөнгө салууЭ.и.д.доц.Турусбек Асанов
2Айдана БайгашкаеваЖергиликтүү бюджеттин кирешелерин түзүү маселелериЭ.и.д.доц.Турусбек Асанов
3Айжамал УкееваКыргыз Республикасында социалдык тармакта бюджеттик чыгашалардын эффективдүүлүгүн арттыруу жолдоруДок.Камалбек Карымшаков
4Кадырбек СултакеевКыргызстанда жакырчылык менен күрөшүүдө микрокредит колдонууларыДоц.м.а.док.Идрис Сарысой

2010-2011
Тарых багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Айжан АлыбаеваС.M.Абрамзондун эмгектеринде ХХ. кылымга чейинки кыргыздардын социалдык турмушуПроф.Док.Ремзи Атаоглу
2Али ҮналУчурдагы кыргыз коомчулугунда кездешкен төрөлүү жана өлүм менен байланыштуу үрп-адаттар жана алардын тарыхый издери(Нарын областынын мисалында)Проф.Док.Илхан Шахин
3Гүлкайыр ОрозбаеваКыргызстандын түндүк тарабындагы отурукташтыруу жана коллективдештирүү жараяны (1920-1930 жж.)Т.и.к.доц.Дөөлөтбек Сапаралиев
4Яна СыдыковаXIX кылымдын башынан XX кылымдын башына чейин Кыргызстандагы татарлардын социалдык абалы жана маданиятыПроф.Док.Ремзи Атаоглу
Менеджмент багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Айжан БикироваЛогистика башкаруусу жана Кыргызстан логистикасыДр. Тугрул Будак
2Ырыскүл ЭсентуроваИшканаларда социалдык маркетинг түшүнүгү: Кыргызстан мисалындаПроф.док.Касым Карахан
Түркология багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Айжамал ТурсунбаеваКыргыз жана түрк тилдеринде сүйлөмдүн классификациясыФ.и.к.доц. Таалайбек Абдиев
2Гүлсүн Бетүл Хакан ДашманТүрк жана кыргыз тилдеринде «кол» сөзүнө байланыштуу фразеологизмдерди салыштырууФ.и.д.доц. Бурул Сагынбаева
3Нургуль АйтбаеваКыргыз жана түрк тилиндеги кичирейтүү, эркелетүү маанисиндеги сөздөрФ.и.д.доц. Бурул Сагынбаева
4Сефа КырвелиЧыңгыз Айтматовдун повесттеринде гуманизм маселесинин көркөм иликтенишиФ.и.д.проф.Лайли Үкүбаева
5Зарина Кулбаракова"Эр Төштүк" жана "Манас" эпосторунун көркөм түзүлүшүндө бир типтүү терс каармандардын орду жана мааниси Ф.и.к.Раиса Кыдырмаева
6Жанар ӨмүралиеваМолдо Кылычтын чыгармачылыгынын совет доорундагы жана эгемендүүлүк жылдардагы изилденишиФ.и.д.проф.Лайли Үкүбаева
7Асылбүбү ТурсуналиеваКыргыз прозасындагы диалогдордун көркөм кызматы Академик Абдылдажан Акматалиев
8Асылбүбү ТурсуналиеваКыргыз прозасындагы диалогдордун көркөм кызматы Ф.и.д.проф.Лайли Үкүбаева
9Селман БашаранЧыңгыз Айтматов боюнча кыргызстан жана түркиядагы изилдөөлөр Ф.и.д.проф.Лайли Үкүбаева
10Элиф АкбашАнализ образов персонажей рассказов Мара Байджиева: по книге Мара Байджиева «Рассказы и повести»Академик Абдылдажан Акматалиев
11Зарина ЖалбиеваКыргыз жана түрк тилдериндеги э- кемтик этишинин колдонулуусу жана грамматикалык маанилериФ.и.д.доц. Бурул Сагынбаева
12Эрхан ТашбашТилдик анализи, транскрипциясы, түркчөгө котормосу жана индексиДоц.док.Мевлүт Гүлтекин
13Аида СмаиловаКЫРГЫЗ ЭЛИНИН ЭТНОМАДАНИЯТЫНЫН СОВЕТ ДООРУНДАГЫ АБАЛЫ ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВДУН КӨРКӨМ ИЛИКТӨӨСҮНДӨФ.и.д.проф.Лайли Үкүбаева
Экономика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Амангелди ЖумадиловКыргызстанда экономикалык башкарууда мамлекеттин ролун анализдөөЭ.и.к.доц. Дамира Жапарова
2Асема МаратоваКыргызстандын региондорундагы жана айыл жергесиндеги социалдык-экономикалык проблемаларЭ.и.д. проф. Турар Койчуев
3Эльнура АбылкасымоваКыргызстандагы баалуу кагаздар рыногунун өнүгүү проблемаларыЭ.и.к.доц. Дамира Жапарова
4Эсенгелди ЖумадиловКыргызстандын социалдык багыттагы рынок экономикасынын өзгөчөлүктөрүн анализдөөЭ.и.к, доц Жыпар Айтуганова
5Анара ШадиеваБорбордук Азия ɵлкɵлɵрүнүн глобализация учурунда интеграцияланышыЭ.и.д.,проф.Жаилов Жумабек
Журналистика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Анжелика МедведеваКарамдоо маданияты жана адам денесинин “Мета” катары коммуникация процессинде колдонулушу (маркетингдик көз караш)Проф.Док.Байрам Кая
2Эмин АкынНеолибералдык политикалар жана коомдук медиа: утркга карата жүргүзүлгөн аналитикалык изилдөөПроф.док.Сезер Акаржалы
3Марат ЭргешовГрузин жана кыргыз киносунун ич ара байланыштарыФ.и.д.проф.Үмүт а Асанова, доцент Молдосейит Мамбе
4Мустафа АкарсуСовет мезгили жана эгемендүүлүктөн кийинки кыргыз киносуна идеологиялык көз карашПроф.Док.Байрам Кая
5Наргиза МаматкуловаТөлөмүш Океевдин фильмдеринде кыргыз элинин улуттук аң сезиминин чагылдырылышыЭ.и.к.Кубанычбек Идинов
6Угур ҮналУюмдун ичиндеги коммуникация менен ишин жакшы көрүүнүн ортосундагы байлашыш [ЖОЖ иретинде КТМУну мисал катары алдык]Доц.док.Эмине Явашгел
7Эльвира ЧыныеваКыргыз улуттук орнаментинин коммуникация системасындагы ролуФ.и.д.проф.Үмүт а Асанова
Педагогика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Асел ИманкуловаЧыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы миф жана легендалардагы этнопедагогикалык идеяларП.и.д.проф.Акматали Алимбеков
2Элида АбдуллаеваKыргызстанда окутуу теориясынын жана практикасынын өнүгүшүндөгү Исак Бекбоевдин салымыП.и.д.проф.Акматали Алимбеков
3Гүлзада БайдылдаеваКыргыз фольклорундагы афористикалык жанрларды этнопедагогикалык негизде сыпаттооП.и.д.проф.Акматали Алимбеков
4Гүркан АкбабаКыргыз жана түрк билим берүү системаларындагы 8-класстардын физика сабагы боюнча окуу пландарынын салыштырма анализиДок.Кадиян Бообекова
5Ирфан АрыкТүрция Улуттук Билим Берүү министрлиги тарабынан чет өлкөгө жөнөтүлгөн мугалимдердин кесиптик канааттануу маселелери (Кыргызстандын мисалында)П.и.к.проф.Нурбүбү Асипова
6Назгүл АданбаеваСтуденттердин өз алдынча иштөөсҥн уюштуруунун инновациялык формалары П.и.к.проф.Нурбүбү Асипова
7Зейнеп МамытоваКыргыз элинде баланы тарбиялоодо үй-бүлөнүн таасири («Манас» эпосунун мисалында)Проф. док. Назаркул Ишекеев
8Жылдызкан БейшеноваСтуденттердин гумандуу мамилелерин калыптандырууда педагогика илиминин ролуП.и.к.проф.Жангороз Каниметов
9Айдоган Доган7Е үйрөнүүнүн структуралык моделин” лицейдин 9-10-11-класстардагы окуучулардын физика сабагындагы академиялык ийгиликтерине болгон таасирлеринин изилденишиДок.Кадиян Бообекова
Финансы багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Алия НиязоваБюджеттин ишкана менен болгон өз ара мамилелериЭ.и.к.доц. Рита КАРАСАРТОВА
2Дастан АсеиновКыргызстанда салыктык жөнгө салуунун макроэкономикалык анализиЭ.и.д.доц.Турусбек Асанов
3Абдыкеев ЭрнисКыргызстанда камсыздандыруу кызматынын өнүүгүүсүнө таасир тийгизген факторлорЭ.и.к.проф.Дамира Бектенова
4Назира ЧоконоваКыргызстанда кыймылсыз мүлк салыгын колдонуудагы проблемалар жана аларды чечүү жолдоруДок.Камалбек Карымшаков
5Перизат СадамбаеваСалык системасынын кыргызстандын экономикалык өсүшүнө тийгизген таасириЭ.и.к.доц.Райхан Курманбекова
6Тынчтык АбдыкеримовКыргызстанда республикалык жана жергиликтуу бюджеттердин ортосундагы мамилелердин анализи Э.и.д.доц.Турусбек Асанов

2009-2010
Тарых багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Эрдинч ЖебечиСталин тарабынан kугунтукка aлынган түрк элдеринин Кыргызстандагы жайгашуу проблемаларыДоц.м.а.Исмаил Түркоглу
2Мехмет АккаяБиринчи дүйнөлүк согуш учурунда жана улуттук боштондук мезгилинде Түркия жана Россия ортосунда болгон байланыштарДоц.м.а.Исмаил Түркоглу
Менеджмент багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Чолпон СулайманкуловаАдаттагы банк системасында ислам принциптериндеги каржылоо: Кыргызстанда ишке ашуусу тууралу изилдѳѳДоц.м.а..Арман Тевфик
2Гульмира ТуткабаеваГлобалдуу финансылык кризистин банк секторуна таасири: Кыргызстан мисалындаДоц.док.Арман Тевфик
3Нарынгүл МаргазиеваМейманканалардагы рынокто товар жүргүзүү иш чаралары:Кыргызстандын мисалындаДоц.м.а.Өндер Мет
4Райхан АркабаеваУюлдук телефондорундагы брэнддин лоялдуулугу жана Кыргыз-Турк “Манас” университетинин студенттери арасында жургузулгөн изилдөөДоц.док.Арман Тевфик
5Салтанат ШекековаБухгалтердик финансылык документтердин анализи жана экономикалык пайда: Реклама фирмасында колдонууДоц.док.Арман Тевфик
Түркология багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Аймира Марат кызы«Жанчар Хан Бадыша Газалы» текстинин транскрипциясы, тилдик анализи жана индексиФ. и. к., доц. Таалайбек Абдиев
2Айзада ТыныбековаКыргыз тилиндеги кыймылдык ымдоо-жаңсоолордун улуттук мүнөзү(Этнолингвистикалык изилдөө)Ф.и.д.доц. Бурул Сагынбаева
3Алийна АязбековаКутадгу Билигдеги татаал этиштердин бүгүнкү кыргыз тилиндеги татаал этиштер менен салыштырылышыДоц.м.а.Гөксел Өзтүрк
4Анара ЙурумезАзыркы кыргыз адабий тилинин бузулуусуФ.и.д.доц. Бурул Сагынбаева
5Анипа СаматоваТүрк жана кыргыз тилдериндеги батыштан өздөштүрүлгөн окшош сөздөрФ. и. к., доц. Таалайбек Абдиев
6Фарида АбакироваКурманжан Датканын образынын кыргыз романдарында чагылдырылышыФ.и.д.проф.Осмонакун Ибраимов
7Ильяс МырзакуловМАГЗУНИ "ФЕРГАНА ХАНДАРЫНЫН ТАРЫХЫ" КОЛ ЖАЗМАСЫНЫН ТРАНСКРИПЦИЯСЫ ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛИНЕ ТИЕШЕЛҮҮ СӨЗДӨРФ.и.к.проф. Кадыралы Коңкобаев
8Мехмет ЯлчынкаяКыргыз жана түрк тилдериндеги атооч түгөйлүү татаал этиштерФ.и.д.доц. Бурул Сагынбаева
9Миргүл ТекешоваЧ. Айтматовдун «Тоолор кулаганда» (Кызкайып) романындагы тагдыр маселесиАкадемик Абдылдажан Акматалиев
10Өзлем ӨздуманОрхан Памуктун өмүрү жана чыгармачылыгыФ.и.д.проф.Лайли Үкүбаева
11Фатих КүчүкоглуКыргыз жана түрк тилдерине кирген орток арапча сөздөрФ. и. к., доц. Таалайбек Абдиев
Экономика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Адем АкташТышкы соода теориялары жана стратегиялары: Кыргызстандын мисалындаЭ.и.д.доц.Турусбек Асанов
2Дамира БайгонушеваКризистик шарттарда Кыргызстандын экономикалык өнүгүү маселесиД.э.н.проф.Жумабек Жаилов
3Галип Афшин РаваноглуБорбордук Азия республикаларынын экономикалык интеграциясыДоц.др.м.а. Тунжер ӨЗДИЛ
4Кайыргуль КудайбердиеваЭкономикалык өнүгүүдөгү экологиялык маселелер (Кыргызстан мисалында)Э.и.к.доц. Дамира Жапарова
5Түркер ЭрканТуркияда кризис учурунда колдонулган акча-кредит саясатттары 1994, 2001 жана 2008 кризистеринин негизинде жалпы жыйынтык Доц.док.ЛүтфүӨзтүрк
Журналистика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Айзат МадиковаАкыркы мезгилдин кыргыз кинематографында бир auteur: Марат СарулуПроф.Док.Байрам Кая
2Бактыгүл Абаскан КызыТелекөрсөтүүлөрдөгү мыкаачылык сценаларынын өспүрүмдөргө тийгизген таасириФ.и.д.проф.Үмүт а Асанова
3Мехмет Акиф ГюнайКыргызыстандагы ММКнын өнүгүү маселелери жана өзгөчөлүктөрү (‘Азаттык’ радиосунун мисалында)Доц.Др.Кадыркул Өмүркулов
4Ниязи АйханНазвание бизнес учреждений: аналитический и идеологический анализ магистральных улиц БишкекаПроф.Док.Байрам Кая
5Токтокан АйталиеваМассалык маалымат каражатындагы монополия: Түркия мисалындаПроф.Док.Байрам Кая
6Топчугүл НармаматоваВизуалдык медианын балдарга тийгизген таасири: мыкаачылыкка негизделген компьютер оюндарынын мисалындаПроф.Док.Байрам Кая
Педагогика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Калбүбү ТаироваКыргызстан тарыхын окутууда көркөм адабий чыгармаларды колдонуунун педагогикалык негиздериП.и.д.проф.Акматали Алимбеков
2Туран АйдынTүркчө-кыргызча калыптанган сөздөрдүн психологиялык, маданий өңүттөн изилдениши жана билим берүүдө ордуДок.Кадиян Бообекова
Финансы багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Айгүл СайракуноваКыргыз Республикасынын төлөө балансы жана анын анализиЭ.и.д.проф.Дамира Бектенова
2Бүлент ТуралиСалыктык стимулдаштыруунун экономикалык таасирлериЭ.и.д.доц.Турусбек Асанов
3Эрлан ЖумалиевКыргыз Республикасында кошумча нарк салыкты топтоо механизмин өнүктүрүү жолдоруЭ.и.к.доц.Райхан Курманбекова
4Гулистан АтагуловаСалык саясаты жана анын финансылык кризис менен күрөшүүдөгү ордуЭ.и.д.доц.Турусбек Асанов
5Миргуль СаитоваКыргызстанда социалдык камсыздандыруу секторунун өнүгүүсү жана маселелериЭ.и.д., проф. Турусбек Асанов
6Нурлан МусаевКыргыз Республикасынын бюджет аралык мамилелер системасындагы проблемалар жана перспективаларЭ.и.к.доц.Райхан Курманбекова
7Нурзада БирназароваКыргызстанда инвестициялык климатты жакшыртууда салык саясаттарынын ролуЭ.и.к.доц.Райхан Курманбекова
8Руслан ЛамиевГлобализация мезгилинде өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө жүргүзүлүп жаткан финансылык саясатынын натыйжалары: кыргызстан мисалындаДоц.док.ЛүтфүӨзтүрк
9Рустам ШахмурадовРынок экономикасында салык реформасы жана анын Кыргызстанда колдонулушуДоц.док.ЛүтфүӨзтүрк

2008-2009
Тарых багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Гүлбарчын ЖуманазароваXIX-кылымдын экинчи жарымында- XX кылымдын башында түндүк кыргыздардын кийим-кечесиПроф.Док.Ремзи Атаоглу
Менеджмент багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Муратали АбдылдаевНовые механизмы в управлении человеческими ресурсами: на примере КыргызстанаДоц.док.Недим Йузбашыоглу
2Нуржан ЖураевМикро кредиттик система жана КыргызстанДоц.док.м.а.Өндер Мет
3Зия Гөкалп ЭрсанКыймылсыз мүлк маркетингинде кардардын сатып алуу процесси: Бишкекте кыймылсыз мүлк сатып алуучулар жөнүндө изилдөөДоц.док.Недим Йузбашыоглу
Түркология багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Адем Чаян« МОЛЛА ЙОЛДАШ ХЫЛВЕТИ МАВЛИД-ҮН –НЕБИ АЛЕЙХИС-СЕЛАМ» (Иликтөө-Текст-Индекс)Доц.м.а.Айхан Челикбай
2Аида Жунушалиева“Кыргыз дастаны Эр Эшимдеги атоочтуктар жана алардын колдонулушу (текст-индекс-факсимиле)”Доц.м.а.Гөксел Өзтүрк
3Даркан МамажановаКыргыз дастаны эр эшимдеги чакчылдар жана алардын колдонулушуДоц.м.а.Гөксел Өзтүрк
4Дилек Йылмаз"Эр төштүк" жана "Гылгамыш" дастандарында ишеним системасынын орток мотивдерде чагылдырылышыФ.и.д.проф.Сулайман Кайыпов
5Хүсейин ШаханКыргыз совет прозасында үркүн темасынын чагылдырылышы. (К. Баялиновдун «Ажар», М. Элебаевдин «Узак жол», А. Токомбаевдин «Жараланган жүрөк» чыгармаларынын негизинде)Академик Абдылдажан Акматалиев
6Медер СалиевЖоодарбешим дастаны (иликтөө, текст, котормо жана сөздөрдүн тизмеси)Доц.м.а.Айхан Челикбай
7Ажар ДүйшенбиеваЧыңгыз айтматовдун чыгармачылыгы америкалык окумуштуулардын кабылдоосундаАкадемик Абдылдажан Акматалиев
Экономика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Зия АрпалыТурцияда керектөө кредитиЭ.и.к.проф.Жусуп Пиримбаев
Журналистика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Эржан КаяПопулярдуу маданияттын продукциясы катары кыргыз журналдарынын ички түзүлүшү: журналдардын рубрикаларын аналитикалык жактан изилдөөПроф.Док.Байрам Кая
2Канышай Муктарова2007-жылы өткөрүлгөн парламенттик шайлоонун КТР каналынын негизги маалымат программасында чагылдырылышы: саясий партияларга байланышкан кабарларды анализдөөгө таянган калитативдик изилдөөПроф.Док.Байрам Кая
3Өмер ЧакынКыргызстандын эгемендүүлүгүнөн кийинки улуттук газеталардын структуралык анализиТ.и.к.проф.Кыяс Молдокасымов
4Жанара АкматбековаБасма сөз каражатында башкаруучулук:"Агым" гезитинин мисалындаДок.Кубанычбек Таабалдиев
5Сания СалмановаКыргызстан саясатында аялзаттын орду: Прессаны анализдөө («Вечерний Бишкек» жана «агым» газеталарынын мисалында) Доц.док.м.а.Элиф Асуде Тунжа
Педагогика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Исмаил ДикбашИлимдин мазмунунун жаңылануусу жана 9-класстын тарых жана англис тили программаларын изилдөөП.и.д.проф. Нурбүбү Асипова
2Кыял Сааданбек кызыКыргыз этнодидактикасынын негизги булактары жана тармактарыП.и.д.проф.Акматали Алимбеков
3Куртулуш Саваш КазакКыргызстан жана Түркия лицейлеринде тарых сабактарынын окуу программаларын салыштыруу жана орток тарыхый ан-сезимди пайда кылуу жолдоруП.и.д.проф.Акматали Алимбеков
4Олга ВолковаОрус тилин үйрөнүүдө социалдык -педагогикалык аспекттердин ролуП.и.к.проф.Нурбүбү Асипова
5Жемалеттин ЧетинТүрк Мамлекети Улуттук билим беруу министрлигинин чет мамлекеттердеги билим беруу ишмердүүлүгү (Кыргызстандын мисалында)П.и.д.проф.Акматали Алимбеков
Финансы багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Марат МамыралиевКыргызстанда тике салыктардын өнүгүшүЭ.и.д.доц.Турусбек Асанов
2Мехмет УлашУлуттук коопсуздукка бөлүнгөн акчанын экономикага таасири жана ТүркияПроф.док.Зекаи Өздемир

2007-2008
Тарых багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Али Рыза ЙетерРоссия империясынын Түркстандагы колониялдык саясатына каршы 1898-жылдагы боштондук көтөрүлүшүТ.и.к.доц.Дөөлөтбек Сапаралиев
2Эбубекир ГүнгөрРоссия империясы мезгилинде түркстанда агартуучу кыймылдарДоц.док.Конуралп Эржиласун
3Кайрат БелекКыргыздардын маданиятында жылкы жана жылкычылык Проф.Док.Илхан Шахин
4Мавлюда КамчиеваКутадгу Билиг чыгармасында мамлекет менен элдин байланышыПроф.Док.Ремзи Атаоглу
Менеджмент багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Эмине ЧименЖоопкерчилик борборлору жана трансферттик баaлоо: Бир ишкана мисалындаДоц.док.Хүсейин Акай
2Өзлем ГүлтекинКыргызстанда айыл жана мал чарбачылыгында өндyрyш жана каржы маселелери жана бул маселелерди чечyyдө “макулдашылган өндyрyш моделинин” колдонулушуДоц.док.м.а.Өндер Мет
3Диана ОстроушкоЭл аралык маркетингде интеграцияланган маркетинг коммуникациясинда аспап катары реклама Проф.док.Сахавет Гюрдал
4Бүлент УчкачӨcүү процесстеринде чоида уюмдук өзгөрүүлөр жана реинжинеринг Ф-м.и.к.проф.Анаркүл Урдалетова
Түркология багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Лейла БабатүркАлматы областында жашаган месхет түрктөрүнүн диалектиДоц.м.а.док.Хусейин Өзбай
2Мустафа ОжакбегиАалы Токомбаевдин «Күүнүн сыры», «Жараланган жүрөк» аттуу ангемелеринин түрк тилине которулушу жана бул ангемелердеги «бала» темасынын анализиФ.и.д.проф.Лайли Үкүбаева
3Незахат ТүркЧыңгыз Айтматовдун чыгармаларында бала проблемасыФ.и.д.проф.Лайли Үкүбаева
4Семих БабатүркАффиксы образующие глаголы от имен существительных в кыргызском языке по словарю Юдахина и их употреблениеДоц.м.а.Гөксел Өзтүрк
5Зафер АлтунАхмет Хамди Танпынардын роман жана ырларында мезгил (убакыт) түшүнүгүПроф.док.Орхан Билгин
6Керим СарыгүлЮдахиндин кыргызча сөздүгүндө орун алган сөздөрдөгү этиштин зат атооч жасоочу мүчөлөр жана алардын колдонулушуДоц.м.а.Гөксел Өзтүрк
7Ферял ЖебеКыргызча жана түркчөдөгү орток сөздөрдүн фонологиялык өзгөчөлүктөрү Ф.и.к.доц. Таалайбек Абдиев
8Режеп ЙүрумезБ. Ө. Орузбаеванын илимий ишмердүүлүгүФ.и.д.доц. Бурул Сагынбаева
9Асель КадыроваXIX кылымдын аягы XX кылымдын башындагы кыргыздар колдонгон документтердин тили Ф.и.к.проф. Кадыралы Коңкобаев
Экономика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Айзада ЖардамоваЖакырчылык маселеси жана аныкыскартуу жолдору: Кыргызстандын мисалындаЭ.и.д. проф. Турар Койчуев
Журналистика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Жылдызбек ТурсунбаевКыргызстанда улуттук журналистикага альтернатива катары интернет журналистикасыДок.Кубанычбек Таабалдиев
2Стамбулбек МамбеталиевЭгемендиктен мурунку жана кийинки мезгилдердеги кыргыз киносу менен кыргыз адабиятынын бири бирине болгон таасириПроф.док.Кадыркул Омуралиев
3Анара Бирисманова24-март окуяcы: кыргызстандa басма сөз тарабынан коомдук пикир кандайча түзүлдү? Проф.Док.Байрам Кая
Финансы багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Толкун Уйчубек кызыКыргызстанда коргонууга кеткен чыгашалар жана алардын экономикалык таасирлериДоц.док.Селями Сезгин
2Тынчтык БазарбаевМамлекеттик чыгашалардын эффективдүү колдонулушу Кыргыз Республикасынын мисалындаЭ.и.к.проф.Дамира Бектенова

2006-2007
Менеджмент багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Азамат МаксүдүновӨткөөл экономикадагы маркетинг концепциясы: Кыргызстандын мисалындаПроф.др. Сахавет Гүрдал, Э.и.к. доц. Кенан Өзден
2Мехмет Кенан ДонмезУюмдардын ишмердүүлүгүнө маалымат технологияларынын таасир этүүсү жана аларды бишкек шаарындагы туристтик агентстволор тарабынан колдонулушуДоц.док.Кенан Өзден
3Муса ЧакырЧакан жана орто ишканаларда финансылык отчеттуулук (Казахстандын мисалында)Доц.док.Хүсейин Акай
Түркология багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Абдуррахман КөксалБишкекте жашаган месхет түрктөрүнүн фольклордук баалуулуктары жана бий күүлөрүДоц.м.а.Гөксел Өзтүрк
2Алтынбек ИсмаиловЖелаледдин Руминин «Месневисине» кирген аңгемелердеги сүйүү жана тынчтык темасынын көркөм чагылдырылышыФ.и.д.проф.Лайли Үкүбаева
3Дөөлөтбек ЭшкеновТүрк жана орус элинин макалдарындагы аял түшүнүгүнүн лингвистикалык салыштырмасыДоц.м.а.Хүсейин Өзбай
4Каныбек УмурзаковДивану лугат ит-түрктөгү айбан жана өсүмдүк аттары боюнча салыштырмалуу изилдөө Доц.м.а.Гөксел Өзтүрк
5Нурзина ЧоноеваБорбордук Азия элдеринин фольклорунда Кожо Насреддиндин пайда болушу жөнүндөгү уламыштар жана ал тууралуу анекдотторДоц.м.а.Гөксел Өзтүрк
6Осман АрыжанСүйүнбай Эралиевдин тандалган ырларында лексикологияДоц.док.м.а.Хусейин Өзбай
7Сейитбек ИдирисовКытайлык кыргыздардын адабий тилиф.и.к.,проф. Кадыралы КОНКОБАЕВ
Экономика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Айгүл ТурдубековаЭл аралык экономикадагы Кыргызстан: Орто Азия регионуЭ.и.д. проф. Турар Койчуев
2Рахат КарабаеваКыргызстандын тамак- аш өнөр-жайын өнүктүрүүдө кездешкен проблемалар жана аларды чечүү жолдоруЭ.и.к.проф.Жусуп Пиримбаев
Финансы багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Бекир Жихан УчкачКыргызстандагы эркин экономикалык аймак тажрыйбалары жана өлкөнүн экономикасындагы ролуДоц.м.а.А.Атилла Угур
2Сергей КарташовТехникалык Прогресстин Мамлекеттик Сектордун Чыгымдарына Тийгизген ТаасириДоц.м.а.Сейфи Йылдыз
3Шайыр Сапарбай кызыКыргызстанда тышкы карыз жана тышкы карызды башкаруу проблемасыДоц.док.м.а.Атилла Угур
4Яшар АййылдызКыргызстандагы чет өлкөлүк инвестициялар жана Түркиядан келген инвестицияларДоц.м.а.док.Сейфи Йылдыз

2005-2006
Тарых багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Женгиз БуярТарих-и Эмнийе’нин транскрипциясы жана анализд¼¼с³Доц.м.а.док.Конуралп Эржиласун
Түркология багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Татьяна ПоповаХикмет-И Низамуддин (III-том, 130a-170б беттер): анализ,текст,сөздүк көрсөткүчДоц.док.Мехмет Айдын

2004-2005
Тарых багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Бактыбек Исаков"XVIII жана XIX кылымдардагы Саяк уруусунун коомдук жана экономикалык тарыхыПроф.Док.Илхан Шахин
Түркология багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Бактыгүл ЧыныбаеваМолдо Низамүд-дин Ахунумдун «Хикмет-и Низамүд-дин» (II китеп, 165а – 217б беттеринин грамматикалык анализи, тексттин транскрипциясы, сөздүк)Ф.и.к.проф. Кадыралы Коңкобаев
Экономика багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Айдын Чифтчи/Проф.док.Селахаттин Сары
Финансы багыты
Аты жөнүДиссертациясынын аталышы Илимий жетекчиси
1Разия АбдиеваКыргызстанда мамлекеттик финансылоонун инструменти катары салык салууЭ.и.д.доц.Турусбек Асанов